Wpisany przez Dawid   
Ustawa zmieniaj?ca przepisy post?powania karnego z dniem 15 kwietnia 2016 r. wprowadza zmiany rwnie? w ustawie o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych w zakresie bieg?ych. W przypadku gdy opinia bieg?ego oka?e si? fa?szywa, nie otrzyma on za ni? zap?aty. W razie wydania opinii nierzetelnej b?dzie mo?na odst?pi? od przyznania za ni? wynagrodzenia. Ustaw? z dnia 11 marca 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 437)o zmianie Ustawy - Kodeks post?powania karnego oraz niektrych innych ustaw nowelizacji podlega artyku? 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z p?n. zm.) Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu je?eli opinia jest fa?szywa, wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztw poniesionych przez bieg?ego zwi?zanych z jej sporz?dzeniem lub z?o?eniem nie przys?uguj?.

Je?eli opinia jest nierzetelna lub zosta?a sporz?dzona lub z?o?ona ze znacznym nieusprawiedliwionym op?nieniem, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu obni?eniu; mo?na rwnie? odst?pi? od przyznania wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztw poniesionych przez bieg?ego zwi?zanych z jej sporz?dzeniem lub z?o?eniem.

Powy?sze zmiany wejd? w ?ycie 15 kwietnia 2016 r.