Za nierzetelną lub spóźnioną opinię biegły może nie otrzymać wynagrodzenia
Wpisany przez Dawid   
Ustawa zmieniająca przepisy postępowania karnego z dniem 15 kwietnia 2016 r. wprowadza zmiany również w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie biegłych. W przypadku gdy opinia biegłego okaże się fałszywa, nie otrzyma on za nią zapłaty. W razie wydania opinii nierzetelnej będzie można odstąpić od przyznania za nią wynagrodzenia. Ustawą z dnia 11 marca 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 437)o zmianie Ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw nowelizacji podlega artykuł 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.) Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu jeżeli opinia jest fałszywa, wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem lub złożeniem nie przysługują.

Jeżeli opinia jest nierzetelna lub została sporządzona lub złożona ze znacznym nieusprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu obniżeniu; można również odstąpić od przyznania wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem lub złożeniem.

Powyższe zmiany wejdą w życie 15 kwietnia 2016 r.