Na wznowienie post?powania o pozwoleniu na budow? mo?e powo?ywa? si? tylko osoba pomini?ta
Naczelny S?d Administracyjny w Warszawie wyda? wa?ny wyrok dla deweloperw orzekaj?c, ?e zarzut pomini?cia strony w post?powaniu o pozwoleniu na budow? i zatwierdzeniu projektu budowlanego mo?e powo?ywa? wy??cznie podmiot pomini?ty, a uprawnienie do podniesienia takiego zarzutu nie przys?uguje osobie kwestionuj?cej decyzj? udzielaj?cej pozwolenia na budow? (NSA sygn. akt II OSK 1045/15). Sprawa dotyczy?a s?siedzkiego sporu, w ktrym jedna ze stron kwestionowa?a udzielnie inwestorowi tzw. zamiennego pozwolenia na budow? (art. 36a Prawa budowlanego). Strona skar??ca argumentowa?a, ?e organy architektoniczno-budowlane oraz s?d administracyjny orzekaj?cy w pierwszej instancji pomin??y jedn? ze stron, ktra uczestniczy?a w toku post?powania o udzielenie pozwolenia na budow?, co w konsekwencji prowadzi?o do naruszenia przepisw post?powania maj?ce istotny wp?yw na wynik sprawy. Naczelny S?d Administracyjny orzek?, ?e przes?anka wznowieniowa z art. 145 par.1 pkt 4 Kodeksu Post?powania Administracyjnego mo?e stanowi? podstaw? uchylenia decyzji tylko wwczas, gdy powo?uje si? na ni? podmiot uprawniony do skorzystania z tej przes?anki, to jest ten, ktry bez w?asnej winy nie zosta? dopuszczony do udzia?u w post?powaniu. Inne podmioty nie mog? si? skutecznie powo?ywa? na t? okoliczno??. Co istotne zastrze?enie to dotyczy rwnie? s?dw administracyjnych, ktre nie maj? prawnych podstaw do podnoszenia, ?e podmiot nie wnosz?cy skargi zosta? pomini?ty w post?powaniu administracyjnym i z tej przyczyny stosowania art. 145 par.1 pkt 1 lit. b Prawa o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi. Ten wyrok jest istotny dla deweloperw, ktrzy bardzo cz?sto spotykaj? si? z zaskar?eniami decyzji o pozwoleniu na budow? do s?dw administracyjnych. Jednym z argumentw jest cz?sto pomini?cie jakiego? s?siada, ktry nie zosta? uwzgl?dniony w post?powaniu przed organami architektoniczno-budowlanymi. Zgodnie z wyk?adni? dokonan? przez NSA na zarzut taki mo?e powo?a? si? wy??cznie pomini?ta osoba, a s?dy administracyjne nie maj? podstaw do badania z urz?du tego zarzutu. Taka wyk?adnia przepisw dotycz?cych stron post?powania o pozwoleniu na budow? u?atwi realizacj? inwestycji. adwokat Dawid ?liwa