Na wznowienie postępowania o pozwoleniu na budowę może powoływać się tylko osoba pominięta
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ważny wyrok dla deweloperów orzekając, że zarzut pominięcia strony w postępowaniu o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego może powoływać wyłącznie podmiot pominięty, a uprawnienie do podniesienia takiego zarzutu nie przysługuje osobie kwestionującej decyzję udzielającej pozwolenia na budowę (NSA sygn. akt II OSK 1045/15). Sprawa dotyczyła sąsiedzkiego sporu, w którym jedna ze stron kwestionowała udzielnie inwestorowi tzw. zamiennego pozwolenia na budowę (art. 36a Prawa budowlanego). Strona skarżąca argumentowała, że organy architektoniczno-budowlane oraz sąd administracyjny orzekający w pierwszej instancji pominęły jedną ze stron, która uczestniczyła w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, co w konsekwencji prowadziło do naruszenia przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przesłanka wznowieniowa z art. 145 par.1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego może stanowić podstawę uchylenia decyzji tylko wówczas, gdy powołuje się na nią podmiot uprawniony do skorzystania z tej przesłanki, to jest ten, który bez własnej winy nie został dopuszczony do udziału w postępowaniu. Inne podmioty nie mogą się skutecznie powoływać na tą okoliczność. Co istotne zastrzeżenie to dotyczy również sądów administracyjnych, które nie mają prawnych podstaw do podnoszenia, że podmiot nie wnoszący skargi został pominięty w postępowaniu administracyjnym i z tej przyczyny stosowania art. 145 par.1 pkt 1 lit. b Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ten wyrok jest istotny dla deweloperów, którzy bardzo często spotykają się z zaskarżeniami decyzji o pozwoleniu na budowę do sądów administracyjnych. Jednym z argumentów jest często pominięcie jakiegoś sąsiada, który nie został uwzględniony w postępowaniu przed organami architektoniczno-budowlanymi. Zgodnie z wykładnią dokonaną przez NSA na zarzut taki może powołać się wyłącznie pominięta osoba, a sądy administracyjne nie mają podstaw do badania z urzędu tego zarzutu. Taka wykładnia przepisów dotyczących stron postępowania o pozwoleniu na budowę ułatwi realizację inwestycji. adwokat Dawid Śliwa