Szkolenia

Kancelarie adwokackie J. Trylnik i D. ?liwa zapewniaj? nie tylko kompleksow? obs?ug? prawn? podmiotom instytucjonalnym i indywidualnym, ale rwnie? wychodz? z za?o?enia, ?e korzystne jest podnoszenie bie??cej ?wiadomo?ci prawnej w?rd osb nie maj?cych bezpo?redniej styczno?ci z prawem.

Oferujemy Pa?stwu przeprowadzenie szkole? z szeroko rozumianego zakresu:
  • prawa budowlanego,
  • prawnych aspektw planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • prawa samorz?dowego,
  • prawa medycznego,
  • prawa sp?ek handlowych,
  • prawa pracy.
Wybrane zagadnienia szkole?:
Zasady dotycz?ce realizacji inwestycji na podstawie polskiego prawa budowlanego.

Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestnikw z obowi?zuj?cymi regulacjami prawnymi, dotycz?cymi procesu budowlanego.
Uczestnicy szkolenia maj? mo?liwo?? powi?kszenia swoje wiedzy teoretycznej z zakresu prawa budowlanego, z jednoczesnym zdobyciem praktycznych umiej?tno?ci przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
Za?o?eniem szkolenia jest zdobycie przez uczestnikw szkolenia wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umw wyst?puj?cych w obrocie cywilnoprawnym. Przedmiotem niniejszego szkolenia jest omwienie typowych umw cywilnoprawnych i wskazanie sposobu ich egzekucji od kontrahentw w sytuacji braku ich realizacji.