Kancelaria

Kancelarie Adwokackie J. Trylnik i D. ?liwa s? pr??nie dzia?aj?cymi wroc?awskimi kancelariami, zapewniaj?cymi kompleksow? obs?ug? prawn? podmiotw instytucjonalnych
oraz podmiotw indywidualnych. Pracownicy Kancelarii to osoby wyr?niaj?ce si? specjalistyczn? wiedz? z szeroko poj?tego zakresu prawa, co w konsekwencji zapewnia im mo?liwo?? ?wiadczenia us?ug na rzecz swoich klientw na wysokim poziomie merytorycznym.

Po??czenie do?wiadczenia z m?odo?ci? i dynamizmem umo?liwia nam stosowanie najszybszych i najskuteczniejszych rozwi?za? przy jednoczesnym zachowaniu najwy?szych standardw ?wiadczonych us?ug.