Zakres us?ug

Prawo korporacyjne

Kancelarie prowadz? zarwno kompleksow? jak i dora?n? obs?ug? prawn? polskich oraz zagranicznych przedsi?biorcw. Doradzamy i sporz?dzamy wszelkiego rodzaju dokumentacj? zwi?zan? z tworzeniem, bie??cym funkcjonowaniem i likwidacj? sp?ek oraz ich oddzia?w i przedstawicielstw, a tak?e fundacji i stowarzysze?. Kancelarie prowadz? i wspomagaj? obs?ug? prawn? organw sp?ek m.in. poprzez przygotowywanie dokumentacji zwi?zanej z zebraniami i zgromadzeniami organw sp?ek oraz ?wiadczy doradztwo wsplnikom przy wykonywaniu przez nich praw i obowi?zkw wynikaj?cych ze stosunku sp?ki. Szczeglny nacisk k?adziemy na pomoc w tworzeniu nowych sp?ek prawa handlowego.

Wi?cej naszych us?ug w tym zakresie:

 • tworzenie i likwidacji sp?ek.
 • prowadzenie procesw fuzji i przej?? oraz przekszta?ce? przedsi?biorstw.
 • czynny udzia? w post?powaniach dotycz?cych uchylenia uchwa? organw sp?ek,
 • sporz?dzanie projektw aktw wewn?trznych sp?ek,
 • pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu udzia?w/akcji, nabywanie i zbywanie przedsi?biorstw,
 • analizy prawne due diligence,

Prawo budowlane

Bogate do?wiadczenie zwi?zane z obs?ug? prawn? developerw oraz ich klientw zdobyte w trakcie prowadzenia kompleksowej obs?ugi prawnej procesw inwestycyjnych (w tym na kontakcie z instytucjami publicznymi), pozwala nam na profesjonaln? i skuteczn? realizacj? nawet najtrudniejszych inwestycji budowlanych prowadzonych przez naszych Klientw i pojawiaj?cych si? z tym zwi?zanych trudno?ci i zagadnie? prawnych. ?wiadczone us?ugi obejmuj? zarwno etap wst?pny inwestycji (np. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), etap finalny tego post?powania (np. uzyskanie pozwolenia na u?ytkowanie budynku), jak rwnie? post?powanie z tytu?u r?kojmi i gwarancji w skutek niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania. Kancelarie specjalizuj? si? rwnie? w pomocy podmiotom nie zgadzaj?cym si? na umiejscowienie w okolicy ich domostw elektrowni wiatrowych.

Zamwienia publiczne

Us?ugi adwokacie Kancelarii obejmuj? rwnie? kompleksow? obs?ug? prawn? dotycz?c? szeroko rozumianego post?powania o udzielenie zamwienia publicznego na wszystkich jego etapach, w tym tak?e doradztwo oraz sporz?dzanie opinii prawnych w zakresie problemw pojawiaj?cych si? podczas jego prowadzenia. Swoim Klientom proponujemy rwnie? doradztwo w zakresie wsplnotowego prawa zamwie? oraz zast?pstwo procesowe zamawiaj?cych i wykonawcw przed s?dami arbitra?owymi, Krajow? Izb? Odwo?awcz? oraz przed s?dami powszechnymi.

Prawo cywilne i kontraktowe

Obszar praktyki Kancelarii obejmuje m.in. dochodzenie spraw o zap?at?, z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, sprawy o odszkodowanie, ponadto zwi?zane z procesem nabycia i zbycia nieruchomo?ci, o naruszenie posiadania, o wydanie nieruchomo?ci, rozgraniczenie, zasiedzenie, jak rwnie? sprawy o ochron? dbr osobistych. Kancelarie ?wiadcz? zast?pstwo procesowe przed wszystkimi s?dami powszechnymi, s?dami polubownymi oraz w post?powaniu egzekucyjnym.

Wi?cej naszych us?ug w tym zakresie:

 • sporz?dzanie oraz negocjowanie wszelkiego rodzaju umw w j?zyku polskim oraz angielskim
 • sporz?dzanie pism procesowych
 • sporz?dzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego
 • sprawy spadkowe, w tym pomoc przy sporz?dzaniu testamentu i rozporz?dze? na wypadek ?mierci
 • przygotowanie umw maj?tkowych ma??e?skich.
 • sporz?dzanie wnioskw o pozbawienie praw rodzicielskich

Prawo podatkowe oraz celne

Naszym Klientom oferujemy doradztwo oraz reprezentacj? w post?powaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych w tym zabezpieczaj?cych, a tak?e w post?powaniach przed s?dami administracyjnymi. Zajmujemy si? rwnie? optymalizacj? podatkow? procesw inwestycyjnych, w tym po??czeniami, podzia?ami oraz przekszta?ceniami przedsi?biorcw, w celu uzyskania najlepszych rozwi?za? podatkowych dla naszych klientw. Ponadto pomagamy naszym Klientom w planowaniu podatkowym oraz analiz? podatkowych konsekwencji dokonanych transakcji i weryfikacj? prawid?owo?ci ich rozlicze?;

Prawo farmaceutyczne i medyczne

Maj?c na uwadze wzrastaj?ce zapotrzebowanie w?rd pacjentw na rzetelne us?ugi medyczne, Kancelarie zajmuj? si? dochodzeniem roszcze? z tytu?u zdarze? medycznych oraz reprezentacj? stron w post?powaniu w sytuacji naruszenia praw pacjenta. Sporz?dzamy rwnie? opinie w zakresie danych osobowych i dokumentacji medycznej. Kancelaria ?wiadczy us?ugi zwi?zane z wprowadzaniem na rynek produktw leczniczych.