Zakres usług

Prawo korporacyjne

Kancelarie prowadzą zarówno kompleksową jak i doraźną obsługę prawną polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Doradzamy i sporządzamy wszelkiego rodzaju dokumentację związaną z tworzeniem, bieżącym funkcjonowaniem i likwidacją spółek oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, a także fundacji i stowarzyszeń. Kancelarie prowadzą i wspomagają obsługę prawną organów spółek m.in. poprzez przygotowywanie dokumentacji związanej z zebraniami i zgromadzeniami organów spółek oraz świadczy doradztwo wspólnikom przy wykonywaniu przez nich praw i obowiązków wynikających ze stosunku spółki. Szczególny nacisk kładziemy na pomoc w tworzeniu nowych spółek prawa handlowego.

Więcej naszych usług w tym zakresie:

 • tworzenie i likwidacji spółek.
 • prowadzenie procesów fuzji i przejęć oraz przekształceń przedsiębiorstw.
 • czynny udział w postępowaniach dotyczących uchylenia uchwał organów spółek,
 • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych spółek,
 • pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu udziałów/akcji, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw,
 • analizy prawne due diligence,

Prawo budowlane

Bogate doświadczenie związane z obsługą prawną developerów oraz ich klientów zdobyte w trakcie prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjnych (w tym na kontakcie z instytucjami publicznymi), pozwala nam na profesjonalną i skuteczną realizację nawet najtrudniejszych inwestycji budowlanych prowadzonych przez naszych Klientów i pojawiających się z tym związanych trudności i zagadnień prawnych. Świadczone usługi obejmują zarówno etap wstępny inwestycji (np. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), etap finalny tego postępowania (np. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku), jak również postępowanie z tytułu rękojmi i gwarancji w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kancelarie specjalizują się również w pomocy podmiotom nie zgadzającym się na umiejscowienie w okolicy ich domostw elektrowni wiatrowych.

Zamówienia publiczne

Usługi adwokacie Kancelarii obejmują również kompleksową obsługę prawną dotyczącą szeroko rozumianego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wszystkich jego etapach, w tym także doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas jego prowadzenia. Swoim Klientom proponujemy również doradztwo w zakresie wspólnotowego prawa zamówień oraz zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed sądami arbitrażowymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.

Prawo cywilne i kontraktowe

Obszar praktyki Kancelarii obejmuje m.in. dochodzenie spraw o zapłatę, z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, sprawy o odszkodowanie, ponadto związane z procesem nabycia i zbycia nieruchomości, o naruszenie posiadania, o wydanie nieruchomości, rozgraniczenie, zasiedzenie, jak również sprawy o ochronę dóbr osobistych. Kancelarie świadczą zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Więcej naszych usług w tym zakresie:

 • sporządzanie oraz negocjowanie wszelkiego rodzaju umów w języku polskim oraz angielskim
 • sporządzanie pism procesowych
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego
 • sprawy spadkowe, w tym pomoc przy sporządzaniu testamentu i rozporządzeń na wypadek śmierci
 • przygotowanie umów majątkowych małżeńskich.
 • sporządzanie wniosków o pozbawienie praw rodzicielskich

Prawo podatkowe oraz celne

Naszym Klientom oferujemy doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych w tym zabezpieczających, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Zajmujemy się również optymalizacją podatkową procesów inwestycyjnych, w tym połączeniami, podziałami oraz przekształceniami przedsiębiorców, w celu uzyskania najlepszych rozwiązań podatkowych dla naszych klientów. Ponadto pomagamy naszym Klientom w planowaniu podatkowym oraz analizą podatkowych konsekwencji dokonanych transakcji i weryfikację prawidłowości ich rozliczeń;

Prawo farmaceutyczne i medyczne

Mając na uwadze wzrastające zapotrzebowanie wśród pacjentów na rzetelne usługi medyczne, Kancelarie zajmują się dochodzeniem roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych oraz reprezentacją stron w postępowaniu w sytuacji naruszenia praw pacjenta. Sporządzamy również opinie w zakresie danych osobowych i dokumentacji medycznej. Kancelaria świadczy usługi związane z wprowadzaniem na rynek produktów leczniczych.