Do kogo należą wyniki badań pacjenta?

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2010.252.1697), które jest aktem wykonawczym w stosunku do ustawy o z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. Nr 52, poz. 419 z poźn. zm.), dokumentacja indywidualna pacjenta jest sporządzania i prowadzona przez podmiot udzielający świadczenia zdrowotnego. Mając na uwadze § 6 pkt 4 powyżej wskazanego rozporządzenia, dokument włączony do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z niej usunięty.

Jednakże art. 26. ust. 1 ustawy o prawach pacjenta wskazuje, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, natomiast w przypadku śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Ponadto art. 27 tej ustawy stwierdza, że dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Warto również wiedzieć, że w sytuacji, w której pacjent sam przyniesie do podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne oryginalną dokumentację, to podmiot ten zobowiązany jest do zwrotu tej dokumentacji, po uprzednim włączeniu do akt sporządzonych kopii.

Autor: Marcin Rostocki