Do kogo nale?? wyniki bada? pacjenta?


Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajw i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2010.252.1697), ktre jest aktem wykonawczym w stosunku do ustawy o z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. Nr 52, poz. 419 z po?n. zm.), dokumentacja indywidualna pacjenta jest sporz?dzania i prowadzona przez podmiot udzielaj?cy ?wiadczenia zdrowotnego. Maj?c na uwadze 6 pkt 4 powy?ej wskazanego rozporz?dzenia, dokument w??czony do dokumentacji indywidualnej wewn?trznej nie mo?e by? z niej usuni?ty.

Jednak?e art. 26. ust. 1 ustawy o prawach pacjenta wskazuje, ?e podmiot udzielaj?cy ?wiadcze? zdrowotnych udost?pnia dokumentacj? medyczn? pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, b?d? osobie upowa?nionej przez pacjenta, natomiast w przypadku ?mierci pacjenta, prawo wgl?du w dokumentacj? medyczn? ma osoba upowa?niona przez pacjenta za ?ycia.

Ponadto art. 27 tej ustawy stwierdza, ?e dokumentacja medyczna jest udost?pniana:

  • do wgl?du, w tym tak?e do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielaj?cego ?wiadcze? zdrowotnych
  • poprzez sporz?dzenie jej wyci?gw, odpisw lub kopii;
  • poprzez wydanie orygina?u za pokwitowaniem odbioru i z zastrze?eniem zwrotu po wykorzystaniu, je?eli uprawniony organ lub podmiot ??da udost?pnienia orygina?w tej dokumentacji.
Warto rwnie? wiedzie?, ?e w sytuacji, w ktrej pacjent sam przyniesie do podmiotu udzielaj?cego ?wiadczenie zdrowotne oryginaln? dokumentacj?, to podmiot ten zobowi?zany jest do zwrotu tej dokumentacji, po uprzednim w??czeniu do akt sporz?dzonych kopii.

Autor: Marcin Rostocki